Spróbuj opiewać okaleczony świat

Written in Polish by Adam Zagajewski

Add
Spró­buj opie­wać oka­le­czo­ny świat.
Pa­mię­taj o dłu­gich dniach czerw­ca
i o po­ziom­kach, kro­plach wina rosé.
O po­krzy­wach, któ­re me­to­dycz­nie za­ra­sta­ły
opusz­czo­ne do­mo­stwa wy­gna­nych.
Mu­sisz opie­wać oka­le­czo­ny świat.
Pa­trzy­łeś na ele­ganc­kie jach­ty i okrę­ty;
je­den z nich miał przed sobą dłu­gą po­dróż,
na inny cze­ka­ła tyl­ko sło­na ni­cość.
Wi­dzia­łeś uchodź­ców, któ­rzy szli do­ni­kąd ,
sły­sza­łeś opraw­ców, któ­rzy ra­do­śnie śpie­wa­li.
Po­wi­nie­neś opie­wać oka­le­czo­ny świat.
Pa­mię­taj o chwi­lach, kie­dy by­li­ście ra­zem
w bia­łym po­ko­ju i fi­ran­ka po­ru­szy­ła się.
Wróć my­ślą do kon­cer­tu, kie­dy wy­bu­chła mu­zy­ka.
Je­sie­nią zbie­ra­łeś żo­łę­dzie w par­ku
a li­ście wi­ro­wa­ły nad bli­zna­mi zie­mi.
Opie­waj oka­le­czo­ny świat
i sza­re piór­ko, zgu­bio­ne przez droz­da,
i de­li­kat­ne świa­tło, któ­re błą­dzi i zni­ka
i po­wra­ca.

 

Published April 3, 2021
From Adam Zagajewski, Wiersze wybrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2010
© Adam Zagajewski 2010

Try to Praise the Mutilated World

Written in Polish by Adam Zagajewski


Translated into English by Clare Cavanagh

Try to praise the mutilated world.
Remember June’s long days,
and wild strawberries, drops of rosé wine.
The nettles that methodically overgrow
the abandoned homesteads of exiles.
You must praise the mutilated world.
You watched the stylish yachts and ships;
one of them had a long trip ahead of it,
while salty oblivion awaited others.
You’ve seen the refugees going nowhere,
you’ve heard the executioners sing joyfully.
You should praise the mutilated world.
Remember the moments when we were together
in a white room and the curtain fluttered.
Return in thought to the concert where music flared.
You gathered acorns in the park in autumn
and leaves eddied over the earth’s scars.
Praise the mutilated world
and the gray feather a thrush lost,
and the gentle light that strays and vanishes
and returns.

 

Published April 3, 2021
Excerpted from Adam Zagajewski, Without End: New and Selected Poems, Farrar, Straus and Giroux, New York 2002
Copyright © 2002 by Adam Zagajewski
Translation copyright © by Farrar, Straus and Giroux 2002

Cerca di lodare il mondo mutilato

Written in Polish by Adam Zagajewski


Translated into Italian by Matteo Campagnoli

Cerca di lodare il mondo mutilato.
Ricorda i lunghi giorni di giugno
e le fragole, gocce di vino rosé.
Le ortiche che metodiche ricoprono
le case abbandonate degli esuli.
Devi lodare il mondo mutilato.
Hai visto barche eleganti e navi;
una aveva davanti a sé un lungo viaggio,
il nulla salato attendeva le altre.
Hai visto i profughi fuggire senza meta,
hai sentito le urla di gioia dei carnefici.
Dovresti lodare il mondo mutilato.
Ricorda i momenti in cui eravamo insieme
in una stanza bianca e la tenda fluttuava.
Ripensa al concerto quando la musica esplodeva.
Hai raccolto ghiande nel parco in autunno
e le foglie roteavano sulle cicatrici della terra.
Loda il mondo mutilato
e la piuma grigia persa da un tordo
e la luce delicata che si smarrisce e svanisce
e ritorna.

 

Published April 3, 2021
© Adam Zagajewski 2010
© Matteo Campagnoli 2021


Other
Languages
Polish
English
Italian

Your
Tools
Close Language
Close Language
Add Bookmark